Nederlandse Vereniging voor Microscopie – By laws


Het reglement van de NVvM (to be published in the Dutch language)

Vaststelling
Artikel 1

 1. Het navolgende huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Microscopie is vastgesteld volgens artikel 13 van de statuten en is bindend voor alle leden.

Leden en Begunstigers
Artikel 2

 1. Adspirant-leden melden zich schriftelijk aan bij de secretaris der vereniging.
 2. De secretaris brengt de namen van de nieuwe leden en begunstigers per rondschrijven ter kennis van alle leden en begunstigers.
 3. Adspirant-leden en adspirant-begunstigers, die door het bestuur niet worden toegelaten tot het lidmaatschap of het begunstigerschap van de vereniging, ontvangen daarvan bericht. Zij kunnen tegen deze afwijzing in beroep gaan bij de algemene vergadering.
 4. Beédiging van het lidmaatschap of het begunstigerschap, door opzegging, royement of anderszins, ontslaat dat lid of die begunstiger niet van de verpichtingen ten opzichte van de vereniging aangegaan tijdens het lidmaatschap of begunstigerschap.
 5. Leden, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen op eigen verzoek door het bestuur tot lid voor het leven worden benoemd. Leden voor het leven hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verplichte bijdrage als bedoeld in artikel 11.1a der statuten.

Bestuur
Artikel 3

 1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door:
  1. het bestuur
  2. een groep van tenminste vijf leden.
 2. Kandidaatstelling door het bestuur wordt uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht. Zo mogelijk worden door het bestuur ieder jaar twee leden kandidaat gesteld uit centra, die niet in het bestuur vertegenwoordigd waren.
 3. Kandidaatstelling door leden moet tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij zich verkiesbaar stelt. Van een kandidaatstelling door leden wordt tenminste zes dagen voor de algemene vergadering per rondschrijven aan alle leden mededeling gedaan.
 4. De verkiezing van bestuursleden heeft plaats in de algemene vergadering, volgens artikel 6 der statuten.

Geldmiddelen
Artikel 4

 1. De geldmiddelen der vereniging worden aangewend:
  1. ter dekking van de lopende kosten van de vereniging;
  2. voor het vormen van een fonds voor bijzondere doeleinden, als bijvoorbeeld subsidie van publikaties, bijwoning van congressen e.d. door leden.
 2. De middelen onder artikel 4.1 a genoemd, worden verkregen volgens artikel 11.1a der statuten, uit de jaarlijkse bijdragen der leden. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd in de maand januari. Nieuwe leden, die na augustus toegelaten zijn, betalen over het lopende jaar twee derde van de in dat jaar geldende, volgens artikel 11.2 van de statuten vastgestelde, bijdrage. Het lidmaatschap of het begunstigerschap treedt in werking, zodra op verzoek van de penningmeester de gevraagde bijdrage is voldaan.
 3. De middelen genoemd onder artikel 4.1.b. worden verkregen volgens artikel 11.1.b tot en met artikel 11.1.d. der statuten.

Artikel 5

 1. Voor eventueel door de vereniging te organiseren congressen wordt een gescheiden boekhouding gevoerd.
 2. Het kapitaal gevormd door het batig saldo van congressen en de uitgave van boeken enz. wordt in beheer gegeven aan de Stichting tot Bevordering van de Electronenmicroscopie in Nederland.
 3. De verhouding tussen de Nederlandse Vereniging voor Microscopie en de Stichting tot Bevordering van de Electronenmicroscopie in Nederland wordt geregeld bij schriftelijke overeenkomst.

Artikel 6

 1. De algemene vergadering benoemt een uit twee personen bestaande kascommissie Deze kascommissie heeft de bevoegdheid gedurende het lopende jaar inzage van de bescheiden van de penningmeester te verlangen.
 2. In de algemene vergadering van het daaropvolgende jaar brengt de kascommissie verslag uit over het door de penningmeester gevoerde beheer en het onderzoek van de financiele jaarstukken.

Vergaderingen
Artikel 7

 1. De algemene vergaderingen van de vereniging zijn toegankelijk voor:
  1. leden
  2. begunstigers tevens natuurlijke personen
  3. vertegenwoordigers van begunstigers-rechtspersonen
  4. introducees
 2. Het bestuur is bevoegd een inschrijfgeld te heffen voor deelname aan de wetenschappelijke vergaderingen van de vereniging.

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
Artikel 8

 1. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op grond van een daartoe strekkend voorstel van:
  1. het bestuur
  2. een groep van tenminste vijf leden. De wijziing wordt vastgesteld in een algemene vergadering.

Aldus vastgesteld door de algemene vergaderingen van 10 april 1959, 24 juni 1960, 25 januari 1962, 12 juni 1962, 19 oktober 1977, 24 april 1980, 28 augustus 1980, 2 april 1981, 16 december 1982 en 28 april 1995.

P. Kruit, voorzitter, H.K. Koerten secretaris