Nederlandse Vereniging voor Microscopie – Statutes


Statuten van de NVvM (to be published in the Dutch language)

Naam en Zetel
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Nederlandse Vereniging voor Microscopie” en is gevestigd te Delft.

Duur
Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de Microscopie en daarmede nauw verwante technieken – hier verder aan te duiden als Microscopie – in Nederland te behartigen en in het bijzonder de samenwerking te bevorderen van alle op dit gebied werkende onderzoekers en hierbij belanghebbende instellingen in Nederland.

Middelen
Artikel 4

 1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. het houden van bijeenkomsten, conferenties en congressen
  2. samenwerking met verwante verenigingen en organisaties in binnen- en buitenland
  3. alle overige wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Leden en Begunstigers
Artikel 5

 1. Voor het lidmaatschap van de vereniging komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen, die nauw bij de Microscopie betrokken zijn, zulks ter beoordeling door het bestuur.
 2. Leden van de vereniging zijn zij, die bij de oprichting van de vereniging zijn toegetreden of door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.
 3. Het lidmaatschap vervalt door:
  1. overlijden (natuurlijke personen) en voorts door ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid
  2. schriftelijke opzegging aan het bestuur voor één december van het lopende verenigingsjaar
  3. royement door de algemene vergadering bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste   twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
  4. royement door het bestuur bij in gebreke blijven van betaling van de jaarlijkse bijdragen over drie jaren.
 4. Als begunstigers kunnen tot de vereniging toetreden personen, verenigingen en instelling en. Bij huishoudelijk reglement kan aan de begunstigers worden toegestaan de algemene vergadering bij te wonen, doch zij kunnen aldaar slechts een adviserende stem uitbrengen.
 5. Voor beédiging van het begunstigerschap is artikel 5 lid 3 onder a tot en met d van toepassing, echter onder d met een termijn van twee jaar. 

Het Bestuur
Artikel 6

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die voor een termijn van twee jaren door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig aangewezen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter.
 2. Een aftredend lid is terstond, doch hoogstens tweemaal herkiesbaar. Indien een aftredend lid een functie in het bestuur bekleedde, brengt herverkiezing niet tegelijk herstel in die functie met zich mee. Een tussentijds in een vacature gekozene neemt in het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.
 3. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering tussentijds van zijn functie worden ontheven bij een besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waaron der begrepen die bedoeld in het tweede lid van artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek1.
 5. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviserende leden. Zij kunnen op voordracht van georganiseerde groeperingen binnen de vereniging door de ledenvergadering worden benoemd voor een termijn van twee jaar.
 6. Een aftredend adviserend lid is terstond, doch hoogstens tweemaal, herkiesbaar.

Artikel 7

 1. Het bestuur neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. Bij staking van de stemmen in tweede termijn is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 2. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt bij voorkeur schriftelijk gestemd.

Artikel 8

 1. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

Artikel 9

 1. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door commissies, waarvan ook niet-leden van de vereniging deel kunnen uitmaken.

De Algemene Vergadering
Artikel 10

 1. Jaarlijks voor één mei wordt een algemene vergadering gehouden, tot de bijwoning waar van alle leden schriftelijk worden uitgenodigd. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en biedt de penningmeester de rekening en verantwoording aan over het afgelopen jaar, benevens de begroting voor het lopende verenigingsjaar. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt de penningmeester tot décharge.
 2. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden:
  1. zo dikwijls als het bestuur zulks nodig oordeelt
  2. indien ten minste tien leden hun wens daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter kenbaar hebben gemaakt.
 3. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de voorzitter bij schriftelijke kennisgeving welke, behoudens in spoedeisende gevallen, ten minste drie weken van tevoren wordt toegezonden, vergezeld van de agenda van de vergadering. In geval van een in het vorige lid sub b bedoelde vergadering is de voorzitter verplicht deze binnen drie weken na ontvangst van het verzoek bijeen te roepen. Blijft de voorzitter in gebreke, dan zijn de leden, die het verzoek hebben ingediend, na afloop van die termijn bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen.
 4. Ieder lid heeft in de algemene vergadering een stem;
  1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, neemt de algemene vergadering haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen
  2. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Geldmiddelen
Artikel 11

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. de jaarlijkse verplichte bijdrage der leden
  2. bijdragen van de begunstigers
  3. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatsten slechts onder het voor recht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard
  4. eventuele andere baten.
 2. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden en minimum bijdrage van de begunstigers wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Verenigingsjaar
Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

Huishoudelijk reglement
Artikel 13

 1. Ter nadere uitwerking van deze statuten wordt door de algemene vergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten.

Statutenwijziging
Artikel 14

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Met de oproep tot deze vergadering moet een exemplaar van de voorstellen tot wijziging aan de leden worden toegezonden.

Ontbinding
Artikel 15

 1. Deze vereniging kan worden ontbonden bij besluit van een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur met inachtneming van de bepalingen der Wet. Het na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden overgedragen aan de Stichting tot Bevordering van de Electronenmicroscopie in Nederland of, zo dit niet mogelijk is, zal de bestemming ervan worden bepaald door de algemene vergadering, doch in geen geval zal het saldo onder de leden worden verdeeld.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 28 april 1995.

Notariële akte opgemaakt te Leiden op 7 augustus 1995.

P. Kruit, voorzitter; H.K. Koerten, secretaris; J. Brouwer, notaris.